dimecres, 14 de setembre de 2011

ENTITATS JUVENILS

Resultat d'imatges de entitat juvenil
Oferim a les entitats presents al territori assessorament sobre gestió, fiscalitat, formació específica, subvencions, línies de suport.. per tal de millorar la seva tasca.


COM CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL
QUINS PASSOS S’HAN DE FER PER CREAR UNA ASSOCIACIÓ

A. Documentació necessària
1. La sol•licitud, l’acta fundacional i les estatuts que s’han de presentar original i còpies signats per tots els soci i sòcies, on hi ha de constar: nom, cognoms, domicili i DNI o CIF (aquest últim si és que es tracta de persones jurídiques)
Un cop rebuda tota la documentació ajustada a la normativa d’associacions, el termini màxim de resolució és de 3 mesos. La inscripció únicament pot ésser denegada si el document no s’ajusta a les disposicions de la llei. Ara be, la inscripció requereix escriptura pública en aquests casos
És molt important la inscripció de la nostra associació, ja que les persones que actuen en nom d’una entitat no inscrita responen personalment i solidàriament de les obligacions contretes amb terceres persones
La Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficia i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals)
Poden crear una associació les persones físiques majors d’edat i menors emancipades, les persones jurídiques privades i publiques, les persones menors d’edat (quan es tracti d’associacions juvenils ) i els representants de les persones esmentades.

B. El que hem de sol•licitar per iniciar l’activitat

1. Sol•licitud del NIF
Per començar les nostres activitats ens cal sol•licitar el nif o numero d’identificació fiscal. El nif és com el dni de les associacions i és necessari per portar a terme qualsevol gestió administrativa amb tercers. El nif se sol•licitat en qualsevol delegació d’Hisenda. Cal presentar un copia dels estatuts segellats pel Registre d’Associacions
Pel que fa a les obligacions fiscals de l’associació, podem demanar l’exempció de l’IAE i / o exempció de l’IVA.

2. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) / Sol•licitud d’exempció
Les associació estan subjectes al pagament de l’IAE, donat que la normativa reguladora de l’impost estableix que, en cap cas, l’absència d’ànims de lucre és un motiu per estar-ne exempt. De tota manera, també estableix exempcions generals a les quals determinades associacions poden acollir-s’hi.
Trobem les següents:
- Les associacions de persones disminuïdes físiques, psíquiques i sensorials, només per a determinades activitats.
- Les associacions declarades d’Utilitat Pública i acollides al règim fiscal especial previst per a aquestes entitats, només per a les activitats que estiguin relacionades amb el seu objecte social.
- Les associacions amb un ingressos anuals inferiors a 1.000.000 euros.
Tot i l’exempció, sí que han de complir totes les formalitats associades a l’impost (altes, baixes, comunicació de les modificacions sota les quals es modifica l’activitat… ). L’Agencia Tributaria s’encarrega de tramitar totes les qüestions relacionades amb l’IAE.

3. Impost sobre el Valor Afegit (IVA) / Sol•licitud d’exempció
Les associacions són subjectes passius de l’IVA. Això vol dir que es trobaran en dues situacions:
- Quan lliurin béns i prestin serveis: hauran de repercutir (cobrar) l’IVA en el preu dels béns i serveis que venguin.
- Quan comprin béns i serveis: hauran de suportar (pagar) l’IVA en el preu dels béns i serveis que comprin.
Tot i això, la normativa estableix que determinats lliurament de béns i serveis estan exemptes de l’impost. L’exempció implica que, quan una associació lliure béns i presti serveis exempts, no haurà de repercutir (cobrar) l’impost en el seu preu: no implica, en cap cas, que no l’haurà de pagar quan en compri. L’exempció arriba als lliurament de béns i serveis, no a qui els fa: hi ha lliuraments exempts, no associacions exemptes.
La llei estableix que tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis fetes que tinguin com a única contraprestació la quota de soci o sòcia establerta als estatuts estan exemptes de l’IVA. És l’exempció de l’IVA de la quota de soci o sòcia, també coneguda com a “exempció de l’IVA” que no s’ha de confondre, amb una exempció general per a totes les activitats que l’entitat pugui portar a terme.
Per sol•licitar l’exempció de l’IVA, hem de presentar a la delegació d’Hisenda que ens correspongui els documents següents:
- L’imprès de sol•licitud d’exempció
- Còpia dels estatuts
- Copia de nif
- Acreditació de la inscripció de l’associació al registre

C. La gestió de l’entitat
Per un bon funcionament de l’entitat ens faran falta un sèrie de documents que gestionin els nostres recursos i les nostres activitats: el llibre de socis i sòcies , el llibre d’actes, el llibre de caixa, un llibre d’inventari de béns (aquest només l’han de portar les associacions que tinguin béns ) i un llibre de persones voluntàries no associades (en el cas de les associacions que tinguin el suport de voluntaris i voluntàries )
Pel que fa a la comptabilitat de l’associació, el llibre de caixa i el llibre d’inventaris serien suficients per complir la normativa vigent, en determinats casos. En d’altres com en el cas de les associacions que portin a terme explotacions econòmiques (és a dir, que lliurin béns i prestin serveis) o de les associacions declarades d’utilitat pública, per exemple, faria falta una comptabilitat portada segon el Pla General de Comptabilitat.

Av/ de Jaume I, 47
Tel.- 972 42 62 50